KVKK Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Asya Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı-Spor Genel Müdürlüğü 34-03231 Kulüp Tescil Numarası ile kayıtlı, Gümüşpınar Mah. Defneli Cad. No:18C-1 Kartal / İstanbul adresinde olup; Asya Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ’dir.

Verisi Toplanan Taraflar

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında derneğimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;

 • Üyelerimiz ve Üye adaylarımızın
 • Üyelerimiz ve Üye adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,
 • Sportif Faaliyet ve Eğitim Katılımcılarımızın

Derneğimiz Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında derneğimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

 • Ad, soyad, telefon numarası, e-mail, adres bilgileri, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Uyruk, Kan Grubu
 • Eğitim ve öğretim bilgileri,
 • İstihdam bilgileri,
 • Elektronik medya kullanımı bilgileri,
 • İş aktiviteleri bilgileri,
 • Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,
 • Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera),
 • Telekomünikasyon kayıtları,
 • Giriş kayıtları,
 • Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,

 

 

Derneğimizin Veri Toplama Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz dernek amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar;

 • Akreditasyon ve bakanlık yetki süreçlerinin ifa edilmesi
 • Derneğimizin Sportif faaliyetlerini gerçekleştirilmesi,
 • Sportif Faaliyetlerin ulaşımı esnasında katılımcılara Seyahat Sigortası yapılması,
 • Sportif faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi,
 • Derneğimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
 • Ürün/Hizmet anketleri ve Derneğimize gönderdiğiniz soruların takibi,
 • Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,
 • Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Üye idaresi ve yönetimi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması,
 • İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla,
 • İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Üyelerimize ve üçüncü kişilere eğitim hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi
 • Hizmeti alan tarafa sertifikasyon hizmetlerinin verilmesi

Derneğimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde derneğimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

Derneğimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, derneğimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin derneğimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Derneğimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Derneğimizin uygulamaları ve teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Derneğimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı ve iyi uygulaması kitapçığı 27018) teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi  gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

 

 

 

Başvuru Yöntemleri;

1. Başvuru sahibi, şahsen Asya Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.

2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Asya Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

Gümüşpınar Mah. Defneli Cad. No:18C-1 Kartal / İstanbul
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.